เอกสารจากแหล่งอื่น

เอกสาร คู่มือ
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสารเสริมความรู้  แนวทางการจัดการเรียนรู้
รวบรวมโดย  ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด


คณิตศาสตร์
เอกสาร และ คู่มือวิชาคณิตศาสตร์


คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ป.1-3
ดาวน์โหลดคู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL
Screen shot 2015-02-12 at 9.28.15 PM

ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรม ใบงาน วิดีทัศน์  CD ประกอบการอบรมหลักสูตรการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี

page

แผนการสอน BBL  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง BBL (Brain-Based Learning) ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.4-6

Screen shot 2015-03-08 at 1.18.39 PM


คู่มือและเอกสารวิชาวิทยาศาสตร์


เอกสาร คู่มือ แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม


ประวัติศาสตร์สมัย สุโขทัย, อยุธยา, รัตนโกสินทร์

Screen shot 2015-04-20 at 7.38.09 PM


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท.


การศึกษาทางไกล Distance Learning DLTV/DLIT

cover

สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับประถมศึกษา

Screen shot 2015-01-28 at 7.01.13 PM

คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (แยกตามรายวิชา)
Screen shot 2015-05-02 at 1.19.48 PM


ลูกเสือ

scout