ดาวน์โหลด BBL

ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรม ใบงาน วิดีทัศน์  CD ประกอบการอบรมหลักสูตรการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี

page

แผนการสอน BBL  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง BBL (Brain-Based Learning) ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.4-6

Screen shot 2015-03-08 at 1.18.39 PM

หนังสือ BBL  จำนวน 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล

Screen Shot 2558-06-26 at 5.47.19 AM