ภารกิจ

วิสัยทัศน์
“พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม”