บูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของภารกิจนี้คือ
1. นำเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
2. นำเสนอแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3.  นำเสนอเทคนิคและขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ติดตามอ่านได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
สารคดีการจัดการเรียนรู้จากต่างประเทศ