วิทยากรแกนนำแท็บเล็ต

รายชื่อวิทยากรพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน กพศ.
1 นายดำรงศักดิ์   ลับสูงเนิน อนุบาลศรีประชานุกูล 1
2 นายสุรกานต์   เชื้อคล้ำ บ้านระกา 2
3 นางศิริรัตน์   ศรีระษา บ้านภูมิศาลา 2
4 นายประดิษฐ์   เหลี่ยมทอง บ้านสะเดาใหญ่ 4
5 นางสุณิสา   ทองเหลือ บ้านตาอุด 4
6 นางอริยาภรณ์ เสนาจ บ้านเริงรมย์ 5
7 นางจินดาพร   บุญหนั่น บ้านขนุน 6
8 นายปิยะวัฒน์   ธรรมบันเทิง บ้านสมบูรณ์ 6
9 นายจรัญ   ศิริสุรวัฒน์ บ้านมะขาม 7
10 นางวรลักษณ์   สิ้นภัย บ้านปราสาทกวางขาว 7
11 นายประหยัด พลพวก บ้านทุ่งศักดิ์ 8
12 นายธีระชัย   เพิ่มพร บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 8
13 นายวรกร   ปาโสรักษ์ บ้านตาสุด 9
14 นายกิติศักดิ์   มครนันท์ สวัสดีวิทยา 9
15 นางนวลจันทร์   จันดาบุตร บ้านปราสาท 10
16 นายทวี   อามัสสา บ้านสกุล 10
17 น.ส.กนกอร   ยิ่งได้ชม อนุบาลปรางค์กู่ 11
18 นายลักษ์   วงค์ขันธ์ บ้านสวายสนิท 12
19 นางจิราลักษณ์   ทุ่มแห้ว บ้านหนองเชียงทูน 13
20 นายปรีชา   ยอดทอง บ้านศาลา (ปรางค์กู่) 13
21 นายศรีรัตน์   ประมวล กระต่ายด่อนวิทยา 14
22 น.ส. คำพอง สีทา บ้านบัลลังก์ 14
23 นายปองวุฒิ   สมภารเพียง บ้านดู่ 15
24 นางพรปวีย์ ศิรวงศ์สกุล อนุบาลไพรบึง 16
25 นายพีระวัฒน์   โพธารินทร์ บ้านพราน 16
26 นายอัครพงศ์   ศิรวงศ์สกุล บ้านสำโรงพลัน 17
27 นายสถานพงษ์   ไชยโชติ บ้านสำโรงพลัน 17
28 นายอนุสรณ์   จัตตุเรศ บ้านตาเจา 18
29 น.ส. ภัทราวดี   สายแก้ว หนองอารีพิทยา 18
30 นายทะนงศักดิ์ ศรีวงศ์ บ้านปราสาทเยอ 19
31 นายศรีสุวรรณ   อาจอินทร์ เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 19
32 นายอดิศักดิฺ  คำเสียง บ้านตาเม็ง 20
33 นางอุมาพร   อินธิสุทธิ์ บ้านนกยูง 20
34 นายไพรนคร   ชิณะแขว บ้านโคกตาล 22
35 นายสุริยะ สมพร บ้านตะเคียนราม 22
36 นายมนตรี   นันทวงศ์ บ้านไพรพัฒนา 23
37 นายโชติรัตน์   คำไพเราะ บ้านสะเดาน้อย 17
 38 นายชาญวิทย์  สันดอน บ้านธาตุพิทยาคม 21