ข้อสอบ PISA online

ทดลองทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์ ส่วนนี้มีการแยกหมวดหมู่ให้เลือกสุ่มข้อสอบมาทดลองทำ

Screen shot 2014-10-28 at 7.59.34 PM