ตัวอย่างแบบทดสอบ PISA

ตัวอย่างแบบทดสอบ PISA

แบบทดสอบการอ่าน

 

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

   

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์