เว็บมาสเตอร์

จากใจเว็บมาสเตอร์
………..เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งในรูปแบบของสื่อ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
……….ความคาดหวังที่มีคือ อยากจะให้เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมสิ่งดีๆ และมอบสิ่งดีๆ นั้นให้กับผู้ที่เข้ามาอ่าน เพื่อช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของเราให้มีคุณภาพ

hthana
ธนกฤต  เดชนาเกร็ด เว็บมาสเตอร์