ฝึกทำข้อสอบออนไลน์

สำหรับนักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ให้คล่องและมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ  หรือสำหรับครูใช้เป็นแนวทาวทางในการปรับปรุงแบบทดสอบ
เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

Screen shot 2014-08-31 at 4.27.48 PM

การจัดทำปก CD ด้วยโปรแกรม CD cover creator

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบแผ่น CD – ROM เพื่อให้งานมีความน่าสนใจ ต้องจัดทำปกและซองสำหรับใส่แผ่น CD ให้มีความสวยงาม โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อ โปรแกรมสำหรับจัดทำปกแผ่น CD-ROM ที่นำเสนอนี้คือ CD Cover creator มีลิขสิทธิ์แบบ Freeware สามารถดาวน์โหลดมาใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดคู่มือได้จากลิงค์นี้ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด)

cd_24a

การจัดทำหนังสือพับด้วย Adobe Reader

การจัดทำหนังสือพับ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Booklet เป็นการจัดทำในลักษณะเหมือนกับหนังสือที่เราพบเห็นทั่วไป เป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ทั้ง 2 หน้า มีการเรียงหน้าเช่นเดียวกับหนังสือที่ขายตามท้องตลาด การทำหนังสือพับที่ทำจากกระดาษขนาด A4 แล้วพับครึ่ง

open_48

แต่การเรียงหน้าอาจจะมีปัญหาสำหรับการพิมพ์ปกติโดยทั่วไป แต่ถ้าใช้โปรแกรม Adobe Reader ทุกอย่างจะง่าย เพียงแค่พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์เท่านั้น โดยไม่ต้องจัดเรียงหน้าใหม่ โปรแกรมจะเรียงหน้าใหม่ให้ทั้งหมด ดาวน์โหลดคู่มือ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด) ได้จากลิงค์นี้ 

การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของนักเรียน

การนำเสนองานของนักเรียนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ นี่คือตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ทำให้การนำเสนอผลงานของนักเรียนดูมีความน่าสนใจขึ้น โดยการบันทึกเป็นวิดีทัศน์ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้ เนื่องจากการนำเสนอนี้จะถูกถ่ายทอดไปผู้เรียนคนอื่นและจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆ ทั้งช่วยส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียน ที่มา : http://krucarejaidee.blogspot.com/2013/04/blog-post_527.html

การประดิษฐ์หนังสือพับโดยไม่ต้องใช้เครื่องเย็บ

การประดิษฐ์หรือจัดทำหนังสือด้วยกระดาษ โดยไม่ต้องใช้เครื่องเย็บเป็นการทำงานโดยใช้กระดาษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมได้หลากหลายอย่าง เช่น ใช้ในการนำเสนอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ของสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านห้องสมุด ขั้นตอนการประดิษฐ์ทำได้ง่ายๆ ตามวิดีทัศน์ต่อไปนี้

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนวังไกลกังวลตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศั­กราช 2481 สอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพระราชทานแต่งตั้ง นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการ และในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เกิดปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการแล­ะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิ­ดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พร­ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทีย­ม จากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนปลายท­าง ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขยายโอกาสทาง­การศึกษา และสามารถรับชมได้ทั่วประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

ในการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ให­้ประสบความสำเร็จนั้น นอกเหนือจากเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญในการขับเค­ลื่อนนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่­ครบ ชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อ­ง การจัดชั้นเรียนและจัดครูเข้าสอนให้เหมาะส­ม และดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะทำให้โรงเรียนใช้การศึกษาทางไกลผ่านด­าวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ