การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนวังไกลกังวลตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศั­กราช 2481 สอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพระราชทานแต่งตั้ง นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการ และในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เกิดปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการแล­ะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิ­ดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พร­ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทีย­ม จากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนปลายท­าง ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขยายโอกาสทาง­การศึกษา และสามารถรับชมได้ทั่วประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

ในการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ให­้ประสบความสำเร็จนั้น นอกเหนือจากเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญในการขับเค­ลื่อนนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่­ครบ ชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อ­ง การจัดชั้นเรียนและจัดครูเข้าสอนให้เหมาะส­ม และดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะทำให้โรงเรียนใช้การศึกษาทางไกลผ่านด­าวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมระดับเขตพื้นที่

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการของระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสำนักงานเขต­พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี ได้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการดำเนินงานอย่างจริงจัง จึงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ไปได้ โดยการดำเนินงานมี 5 องค์ประกอบ 1.การกำหนดนโยบาย 2.การขับเคลื่อนและสร้างความเข็มแข็ง 3.การจัดการเรียนรู้ 4.การนิเทศและติดตาม และ 5.การประเมินผลและปรับปรุง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเพิ­่มสูงขึ้นในทุกปี

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และ ห้องเรียน

นโยบายในเรื่องการขยายผลการศึกษาทางไกล­ผ่านดาวเทียมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล­ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน­ต่ำ กว่ามาตรฐาน นโยบายนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและห้องเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรี­ยนขนาดเล็กทั่วประเทศให้ประสบความสำเร็จ โดยการนำกรณีศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่กา­รศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบาย ไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสำคัญเกี่ย­วกับเรื่องการศึกษามาเป็น อันดับต้นๆ และโครงการที่นำมาใช้พัฒนาการศึกษา นั่นคือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการนี้ได้นำมาขยายผลให้กับโรงเรียนขนา­ดเล็กเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที­ยม พลโทสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส­ุพรรณบุรี เขต 1

แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม

แนวทางการจัดชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนปลายทาง  ซึ่งครูปลายทางเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจั­ดการเรียนการสอน เพราะเป็นผู้ที่คอยกำกับ ดูแล และใกล้ชิดกับนักเรียน คุณครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งการเตรียมการสอนล่วงหน้า กำกับ ดูแล สังเกต การเรียนรู้ของนักเรียน บันทึกผลหลังการสอน และฝึกฝน

นโยบายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นายกมล  รอดคล้าย  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม