การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนวังไกลกังวลตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศั­กราช 2481 สอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพระราชทานแต่งตั้ง นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการ และในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เกิดปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการแล­ะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิ­ดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พร­ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทีย­ม จากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนปลายท­าง ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขยายโอกาสทาง­การศึกษา และสามารถรับชมได้ทั่วประเทศ