แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

ในการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ให­้ประสบความสำเร็จนั้น นอกเหนือจากเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญในการขับเค­ลื่อนนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่­ครบ ชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อ­ง การจัดชั้นเรียนและจัดครูเข้าสอนให้เหมาะส­ม และดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะทำให้โรงเรียนใช้การศึกษาทางไกลผ่านด­าวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ