ร้อยฝันสมุดทำมือ

อยากแนะนำกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ปรับไปใช้ได้หลายกลุ่มสาระ ดูเพื่อให้เกิดไอเดีย อ่านเพิ่มเติม

ทำแบบฝึกคัดลายมือด้วยตนเอง

ทั้งผู้ปกครองและครูต่างก็เป็นสุขเมื่อเด็กนักเรียนสามารถเขียนหนังสือได้ การจัดทำหนังสือหรือแบบฝึกคัดลายมือสามารถทำเองได้ด้วยโปรแกรม อ่านเพิ่มเติม

ฝึกควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Robomind

การควบคุมหุ่นยนต์เป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากสำหรับเด็กๆ แต่ก็เป็นการลงทุนที่สูงถ้าใช้ของจริง  การนำโปรแกรม Robomind มาใช้ในการกำหนดสถานการณ์และฝึกแก้ปัญหาในการควบคุมหุ่นยนต์ อ่านเพิ่มเติม

แนวการสอนนอกห้องเรียน เรื่องสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน การทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดเตรียมเป็นอย่างดี เคยมีหรือไม่ที่การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่แล้วผู้เรียนไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ต้องการตามแผนที่คาดหวังไว้  มาดูแนวทางการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ที่นำเสนอนี้ว่า เขามีวิธีการางแผนและมีวิธีดำเนินการอย่างไรเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของเรา

คำแนะนำในการนำมาประยุกต์ใช้

การจัดการเรียนรู้ Project Approach

การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบ Project Approach เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ มีขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินกิจกรรมอย่างไรติดตามได้จากวิดีทัศน์ต่อไปนี้

“การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ระดับประถมวัย มี 5 ขั้นตอน
หัวใจสำคํญต่อความสำเร็จ คือ การเรียนรู้ภาคสนาม และครูเชื่อว่าทำได้” (Wattana Kh)

การทำหนังสือ Pop up

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการทำหนังสือ Pop up เพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือดัดแปลงให้มีลักษณะที่แตกต่างออกไป

ข้อมูลของวิดีทัศน์นี้
-สื่อวิดีโอสาธิตการทำหนังสือเล่มเล็กแบบ Pop Up ที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาทัศนศิล­ป์
-โดย นางสาวมนัญญา คำดอกไม้ คบ.ทัศนศิลป์ ปี 5
-มรภ.อุดรธานี

คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายสาระการเรียนรู้ ลองติดตามชมกัน

การระบายสีชอล์ก

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการระบายสีชอล์ก เพื่อให้ครูที่สนใจนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการระบายสีด้วยสีชอล์ก เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำโดย ครูอนุสรณ์ บัณฑิต  โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3