การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ภาษา-วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีการกำหนดหัวเรื่องสำหรับการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการทั้งวิทบยาศาสตร์ การใช้ภาษา ภูมิศาสตร์ (สังคมศึกษา) ทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจ สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้