การจัดการเรียนรู้เรื่อง “กระแสไฟฟ้า”

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “กระแสไฟฟ้า” กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทำให้การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ