สร้างนักเรียนเป็นนักวิจัย

การจัดการเรียนรู้ที่มีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ ให้นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย มีการยูรณาการความรู้จากหลายวิชา กิจกรรมเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ นอกจากจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย

คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้