สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชน

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง) ที่ได้สืบค้นและนำมารวบรวมไว้ที่นี่เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ การสร้างสำนึกของความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชนที่นำเสนอในครั้งนี้ มีความน่าสนใจมาก สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในรูปแบบ Project Based Learning , Problem Based Learning Research Based Learning การจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร และผลการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร?

คำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้