สอนประวัติศาสตร์ด้วยการลำดับเวลา

การสอนประวัติศาสตร์ด้วยการลำดับเวลา สำหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาและความเป็นไปของประวัติศาสตร์  เกิดการคิด วิเคราะห์เหตุการณ์ การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร ติดตามได้จากวีดีทัศน์นี้

คำแนะนำในการนำไปปรับประยุกต์ใช้