ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2