ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวที่ทำจากกระดาษ  ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้