ต้นแบบการจัดการศึกษา : เนเธอร์แลนด์ (สสค)

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเจริญในทุกๆด้าน เป็นประเทศที่อยู่แนวหน้าในทุกๆ ด้าน  มาดูกันว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาอย่างไร