ฝึกคิด”สร้างสรรค์”ด้วยศิลปะผสม

วันนี้นำกิจกรรมสำหรับครูปฐมวัย นำมาฝากเพื่อเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย