Travel Journals: Student-Created Textbooks

ถ้าการเรียนรู้เปรียบเสมือนการเดินทาง สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จะถูกบันทึกในรูปแบบต่างๆ ในหนังสือที่นักเรียนได้บันทึกไว้นี้ การเรียนรู้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น มาดูวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดทำหนังสือสรุปประมวลความรู้ที่ได้เรียนรู้ใ เขามีแนวคิดและดำเนินการจัดการเรียนรู้อย่างไรดูได้จากวิดีโอนี้ ถ้าเห็นว่าดีและเหมาะสมก็นำมาปรับประยุกต์ใช้