การจัดการเรียนรู้ Project Approach

การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบ Project Approach เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ มีขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินกิจกรรมอย่างไรติดตามได้จากวิดีทัศน์ต่อไปนี้

“การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ระดับประถมวัย มี 5 ขั้นตอน
หัวใจสำคํญต่อความสำเร็จ คือ การเรียนรู้ภาคสนาม และครูเชื่อว่าทำได้” (Wattana Kh)