แนวการสอนนอกห้องเรียน เรื่องสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน การทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดเตรียมเป็นอย่างดี เคยมีหรือไม่ที่การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่แล้วผู้เรียนไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ต้องการตามแผนที่คาดหวังไว้  มาดูแนวทางการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ที่นำเสนอนี้ว่า เขามีวิธีการางแผนและมีวิธีดำเนินการอย่างไรเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของเรา

คำแนะนำในการนำมาประยุกต์ใช้