แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ

วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้ในการฝึกทำแบบทดสอบ การเข้าไปทำแบบทดสอบให้คลิกที่ลิงค์นี้แล้วพิมพ์ชื่อ และโรงเรียนลงบนช่องที่กำหนดให้ เลือกระดับชั้น และจำนวนข้อสอบ

Screen shot 2014-10-15 at 6.27.37 AM