การจัดการเรียนรู้ในฟาร์ม บนพื้นฐาน STEM

Learning STEM Through Agriculture on a Nebraska Farm

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง STEM, Agriculture และ Project based learning  นักเรียนได้เรียนรู้ในฟาร์ม มีความน่าสนใจดูได้จากวิดีทัศน์นี้

เกี่ยวกับ STEM จากคำบรรยายนี้ STEM Education: Developing 21st century problem solvers

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ Flipped Classroom

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped classroom เป็นแนวคิดของการใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยี มาช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นมาร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้มีความน่าสนใจและน่าจะเป็นแนวทางของการจัดการเรียนรู้ทั่วๆไปในอนาคต มาดูแนวคิด และขั้นตอนเบื้องต้นจากวิดีทัศน์นี้

เก็งข้อสอบ NT O-net ป.3 ป.6

วันนี้ขอนำเสนอแนวข้อสอบ NT O-Net และเทคนิคการทำขอสอบของ คุณธนสาร บัลลังก์ปัทมา มาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาการศึกษา คุณครูท่านใดสนใจคลิกที่ลิงค์นี้ได้

Screen shot 2014-11-14 at 2.13.14 AM

การขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู้และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งในด้านทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์บนพื้นที่ต่างๆของโลกในฤดูกาลที่แตกต่างกัน คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้

การทดลองที่พิสูจน์ว่า สิ่งของตกถึงพื้นพร้อมกันของกาลิเลโอ

กาลิเลโอ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทดลองเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และใช้ผลของการทดลองเป็นข้อยืนยัน (หลายความเชื่อได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในสมัยนั้นแต่เกิดขึ้นต่อมาหลังจากท่านเสียชีวิตแล้ว) จนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอด การทดลองทิ้งวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันลงมาจากหอเอนที่เมืองปีซา เป็นตัวอย่างหนึ่ง วิดีทัศน์นี้ทำการทดลองในห้องสูญญากาศ ผลที่เกิดขึ้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุ แม้จะมีน้ำหนักต่างกันแต่เมื่อปล่อยที่ความสูงเท่ากัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน การทดลองนี้ทำโดยองการนาซา คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

Screenshot from 2014-11-10 14:54:29

ตัวอย่างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ PISA

ตัวอย่างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA ที่ใช้สอบร่วมกับนานาชาติ