ตัวอย่างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ PISA

ตัวอย่างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA ที่ใช้สอบร่วมกับนานาชาติ