การจัดการเรียนรู้ในฟาร์ม บนพื้นฐาน STEM

Learning STEM Through Agriculture on a Nebraska Farm

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง STEM, Agriculture และ Project based learning  นักเรียนได้เรียนรู้ในฟาร์ม มีความน่าสนใจดูได้จากวิดีทัศน์นี้

เกี่ยวกับ STEM จากคำบรรยายนี้ STEM Education: Developing 21st century problem solvers