ดาวน์โหลดคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 2558

คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (แยกตามรายวิชา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ป.๑) -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) และ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2558 ได้แล้ว ตามลิงค์นี้ Screen shot 2015-05-02 at 1.19.48 PM