อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่า Growth Mindset

IMG_0004

ในการจัดการเรียนรู้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนย่อมมองไปถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน และพยายามให้ผู้เรียนเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น แต่.. ผู้เรียนทุกคนจะไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่  อะไรเป็นอุปสรรค หรืออะไรที่เป็นแรงขับ ที่ทำให้ผู้เรียนก้าวไปสู่เป้าหมาย หรือท้อถอย… อยากจะให้ฟัง VDO การบรรยาย Mindset: Growth and Fixed “ความหมาย งานวิจัยที่สำคัญ และการพัฒนา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ว่าสิ่งที่ท่านได้บรรยายเหล่านี้ ท่านเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้หนึ่งที่เป็นตัวกำหนดหรือไม่ หรือท่านจะมีส่วนช่วยอย่างไร

การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เราอาจะใช้สื่ออิลเคทรอนิกส์มาเป็นสื่อ แต่ทราบหรือไม่ว่า เราสามารถสร้างสื่อง่ายๆ โดยใช้โปรแกรมไมครซอฟเอ็กเซล และใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการวินโดว์มาเป็นสื่อให้ผู้เรียนใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตอนนี้ผมได้เขียนคู่มือ “การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ขอนำมาแจกจ่ายให้ครูได้นำไปทดลองใช้ ขอให้สนุกกับการจัดการเรียนรู้และขอให้นักเรียนได้มีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนใจคลิกที่ิงค์ด้านล่างนี้

Screenshot

ครูต้องการข้อมูลป้อนกลับที่แท้จริงจากการจัดการเรียนรู้

โดยบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งครูผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ และศึกษานิเทศ ้วนมีบทบาทในด้านการหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งได้แก่ ผลการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม การดำเนินการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ครูผู้สอนจะนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโยลีมีการพัฒนาขึ้น ครูผู้สอนก็สามารถที่จะสังเกตการสอนของตัวเอง และนำข้อบกพร่องต่างๆที่พบมาปรับปรุงและพัฒนาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บิลเกต ได้ให้ทัศนะ และนำเสนอตัวอย่างไว้ดังวิดีทัศน์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Opensource

จากการสืบค้น รวบรวมและทดลองใช้งานโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส อยากจะบอกว่า โปรแกมประเภทโอเพ็นซอร์สเป็นโปรแกรมที่ดี ทดแทนโปรแกรมที่มีการซื้อขายกันแพงๆได้ นอกจากนี้จะก๊อปโปรแกรมแจกเพื่อนก็ได้ เพราะฟรีทุกอย่าง  วันนี้เลยหาแหล่งที่แจกจ่ายคู่มือสำหรับการใช้งานโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส ผู้ที่สนใจคลิกที่ภาพด้านล่างนี้

Poster_OSS_W625