ครูต้องการข้อมูลป้อนกลับที่แท้จริงจากการจัดการเรียนรู้

โดยบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งครูผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ และศึกษานิเทศ ้วนมีบทบาทในด้านการหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งได้แก่ ผลการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม การดำเนินการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ครูผู้สอนจะนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโยลีมีการพัฒนาขึ้น ครูผู้สอนก็สามารถที่จะสังเกตการสอนของตัวเอง และนำข้อบกพร่องต่างๆที่พบมาปรับปรุงและพัฒนาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บิลเกต ได้ให้ทัศนะ และนำเสนอตัวอย่างไว้ดังวิดีทัศน์ด้านล่างนี้