อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่า Growth Mindset

IMG_0004

ในการจัดการเรียนรู้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนย่อมมองไปถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน และพยายามให้ผู้เรียนเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น แต่.. ผู้เรียนทุกคนจะไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่  อะไรเป็นอุปสรรค หรืออะไรที่เป็นแรงขับ ที่ทำให้ผู้เรียนก้าวไปสู่เป้าหมาย หรือท้อถอย… อยากจะให้ฟัง VDO การบรรยาย Mindset: Growth and Fixed “ความหมาย งานวิจัยที่สำคัญ และการพัฒนา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ว่าสิ่งที่ท่านได้บรรยายเหล่านี้ ท่านเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้หนึ่งที่เป็นตัวกำหนดหรือไม่ หรือท่านจะมีส่วนช่วยอย่างไร

Advertisements