ครูสร้างฅน ฅนสร้างชาติ

จากบางส่วนของการเสวนา ดูวิดีทัศน์นี้ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ การสร้างชุดความรู้ การเคารพในความคิด ความรู้จากการปฏิบัติ สร้างความรู้ที่เข้าใจตรงกันในองค์กร