สมัครอบรม “คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน”

กำหนดฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน วันที่ 28-30 มกราคม 2559
รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน วันที่ 21-23 มกราคม 2559
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
2. สายไฟ
ปิดรับสมัครแล้ว