เล่าไป…วาดไป

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการเล่านิทานให้เด็กๆฟัง คุณครูที่สอนระดับปฐมวัยน่าจะถูกใจ นอกจากจะใช้ในการเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วคุณครูยังสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการแสดงออกของเด็กโตได้ มาดูกันว่า  เทคนิคของการเล่าไป..วาดไปจะเป็นอย่างไร จากวิดีทัศน์นี้

แนวทางการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง”

วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศรีนนท์ ปฐมเจดีย์ แบ่งปันหนังสือ “แนวการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง” ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอแบ่งปันต่อให้กับคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์นี้
10703796_917907771571854_6615601800717945559_n

แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านศรีนนท์ ปฐมเจดีย์ แบ่งปันหนังสือ “แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์” ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอแบ่งปันต่อให้กับคุณครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์นี้

10698714_381878721961612_8740266865487902773_n

แนวการสอนนอกห้องเรียน เรื่องสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน การทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดเตรียมเป็นอย่างดี เคยมีหรือไม่ที่การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่แล้วผู้เรียนไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ต้องการตามแผนที่คาดหวังไว้  มาดูแนวทางการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ที่นำเสนอนี้ว่า เขามีวิธีการางแผนและมีวิธีดำเนินการอย่างไรเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของเรา

คำแนะนำในการนำมาประยุกต์ใช้

การจัดการเรียนรู้ Project Approach

การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบ Project Approach เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ มีขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินกิจกรรมอย่างไรติดตามได้จากวิดีทัศน์ต่อไปนี้

“การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ระดับประถมวัย มี 5 ขั้นตอน
หัวใจสำคํญต่อความสำเร็จ คือ การเรียนรู้ภาคสนาม และครูเชื่อว่าทำได้” (Wattana Kh)