ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (Lesson on a Plate : Murder Mystery Math)

แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีการบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีการใช้เทคโนโลยี นำเอาคลิปวีดีโอมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ น่าสนใจมาก ลองนำมาปรับประยุกต์ใช้กัน

ข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้ (ฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ)

สอนประวัติศาสตร์ด้วยการลำดับเวลา

การสอนประวัติศาสตร์ด้วยการลำดับเวลา สำหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาและความเป็นไปของประวัติศาสตร์  เกิดการคิด วิเคราะห์เหตุการณ์ การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร ติดตามได้จากวีดีทัศน์นี้

คำแนะนำในการนำไปปรับประยุกต์ใช้

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เต็มไปด้วยความหมาย มีความสอดคล้องกับชีวิต การนำไปใช้ สามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน วันนี้ขอเสนอกรณีการจัดการเรียนรู้บูรณาการของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เขามีแนวคิดอย่างไร และจัดอย่างไร?

วิถีการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายล้นหลาม เราปรับตัวกันอย่างไร และเราเตรียมความพร้อมกันอย่างไรสำหรับการมีชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้ การศึกษานอกจากความรู้แล้วเราต้องมีทักษะใดๆบ้าง มาติดตามกัน…

สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชน

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง) ที่ได้สืบค้นและนำมารวบรวมไว้ที่นี่เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ การสร้างสำนึกของความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชนที่นำเสนอในครั้งนี้ มีความน่าสนใจมาก สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในรูปแบบ Project Based Learning , Problem Based Learning Research Based Learning การจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร และผลการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร?

คำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้

สร้างนักเรียนเป็นนักวิจัย

การจัดการเรียนรู้ที่มีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ ให้นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย มีการยูรณาการความรู้จากหลายวิชา กิจกรรมเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ นอกจากจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย

คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ความสามารถในการให้เหตุผล

ดร.วิชัย เสวกงาม อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแนะนำเรื่องการสอนให้ผู้เรียนประสบความส­ำเร็จในการเรียน และในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 มาดูกันว่าความสสามารถในการให้เหตุผลเป็นอย่างไร มีกี่แบบ เปิดฟังดูที่วีดีทัศน์นี้