การจัดการเรียนรู้ในฟาร์ม บนพื้นฐาน STEM

Learning STEM Through Agriculture on a Nebraska Farm

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง STEM, Agriculture และ Project based learning  นักเรียนได้เรียนรู้ในฟาร์ม มีความน่าสนใจดูได้จากวิดีทัศน์นี้

เกี่ยวกับ STEM จากคำบรรยายนี้ STEM Education: Developing 21st century problem solvers

การขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู้และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งในด้านทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์บนพื้นที่ต่างๆของโลกในฤดูกาลที่แตกต่างกัน คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้

การทดลองที่พิสูจน์ว่า สิ่งของตกถึงพื้นพร้อมกันของกาลิเลโอ

กาลิเลโอ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทดลองเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และใช้ผลของการทดลองเป็นข้อยืนยัน (หลายความเชื่อได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในสมัยนั้นแต่เกิดขึ้นต่อมาหลังจากท่านเสียชีวิตแล้ว) จนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอด การทดลองทิ้งวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันลงมาจากหอเอนที่เมืองปีซา เป็นตัวอย่างหนึ่ง วิดีทัศน์นี้ทำการทดลองในห้องสูญญากาศ ผลที่เกิดขึ้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุ แม้จะมีน้ำหนักต่างกันแต่เมื่อปล่อยที่ความสูงเท่ากัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน การทดลองนี้ทำโดยองการนาซา คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

Screenshot from 2014-11-10 14:54:29

ตัวอย่างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ PISA

ตัวอย่างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA ที่ใช้สอบร่วมกับนานาชาติ

 

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA

ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการทดสอบร่วมกับนานาชาติ สนใจคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

ตัวอย่างแบบทดสอบการอ่าน PISA

“โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและ พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้ พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตาม หลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์” (ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท)

ทั้งหลายเหล่านี้ เราเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเราแล้วหรือยัง สนใจตัวอย่างแบบทดสอบการอ่านคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

วันนี้สืบค้นหาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กมาฝากให้คุณครูได้ลองนำวิธีการหรือแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวางรากฐานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กเป็นเรื่องที่น่าสนุก เพราะวิชาวิทยาศาสตร์แฝงด้วยความสนุกและท้าทาย มาดูวิดีทัศน์นี้ว่าเขามีกิจกรรมใดมาแนะนำบ้าง