ระเบียบวินัย : ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นผู้มีระเบียบวินัยยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ให้โลกได้เห็น มาดูกันว่า เขามีวิถีการปฏิบัติกันอย่างไร ประชากรเขาถึงมีระเบียบวินัย มีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับสังคมของเรา เพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น นี่คือสารคดีที่สามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง

สอนประวัติศาสตร์ด้วยการลำดับเวลา

การสอนประวัติศาสตร์ด้วยการลำดับเวลา สำหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหาและความเป็นไปของประวัติศาสตร์  เกิดการคิด วิเคราะห์เหตุการณ์ การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร ติดตามได้จากวีดีทัศน์นี้

คำแนะนำในการนำไปปรับประยุกต์ใช้

สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชน

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง) ที่ได้สืบค้นและนำมารวบรวมไว้ที่นี่เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ การสร้างสำนึกของความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชนที่นำเสนอในครั้งนี้ มีความน่าสนใจมาก สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในรูปแบบ Project Based Learning , Problem Based Learning Research Based Learning การจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร และผลการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร?

คำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้