การคัดลอกเนื้อหาจากระบบ eDLTV

จากความต้องการของครูผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ปลายทางในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่ต้องการแหล่งของสื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เสริม เพิ่มเติม และทบทวน ซึ่งผมได้เสนอเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งของสื่อไปแล้ว ครั้งนี้คำถามต่อไปคือ จะนำเนื้อหา และสื่อนั้นมาใช้งานได้อย่างไร ต้องออนไลน์ตลอดหรือไม่ จากความต้องการของคุณครู และเพื่อตอบคำถามดังกล่าว วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีการคัดลอกเนื้อหาของสื่อ eDLTV มาใช้งาน โดยทำตามวิดีโอข้างล่างนี้

ระบบสื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

วันนี้ไปนิเทศการจัดการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เลยได้การบ้านมาทำต่อ จากคำถาม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมจะเอาเนื้อหาที่มีการสอนแล้วมาสอนทบทวนอย่างไร วันนี้จึงขอนำแหล่งการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมระบบออนไลน์มาฝากคุณครู ที่นี่จะรวมสื่อทุกอย่างไว้ให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  คลิกที่ภาพและที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-01-28 at 6.30.44 PM

ดาวน์โหลดคู่มือครู “การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม”

สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโณงเรียนที่สนใจในการนำโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-01-06 at 7.34.03 PM

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนการสอนไกลกังวล

ดาวน์โหลดคู่มือจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 1/2557

dlf57-300x240

ผังมโนทัศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนวังไกลกังวลตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศั­กราช 2481 สอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพระราชทานแต่งตั้ง นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็นประธานกรรมการ และในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เกิดปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการแล­ะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิ­ดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พร­ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทีย­ม จากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนปลายท­าง ออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขยายโอกาสทาง­การศึกษา และสามารถรับชมได้ทั่วประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน

ในการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ให­้ประสบความสำเร็จนั้น นอกเหนือจากเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญในการขับเค­ลื่อนนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่­ครบ ชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อ­ง การจัดชั้นเรียนและจัดครูเข้าสอนให้เหมาะส­ม และดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจะทำให้โรงเรียนใช้การศึกษาทางไกลผ่านด­าวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมระดับเขตพื้นที่

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการของระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสำนักงานเขต­พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี ได้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการดำเนินงานอย่างจริงจัง จึงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงวิชาเอก ไปได้ โดยการดำเนินงานมี 5 องค์ประกอบ 1.การกำหนดนโยบาย 2.การขับเคลื่อนและสร้างความเข็มแข็ง 3.การจัดการเรียนรู้ 4.การนิเทศและติดตาม และ 5.การประเมินผลและปรับปรุง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเพิ­่มสูงขึ้นในทุกปี