แนะนำแหล่งความรู้สำหรับครู

วันนี้ ศน.ธนกฤต ขอนำเสนอแหล่งความรู้  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และแหล่งของสื่อสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเอกสาร วิดีทัศน์ แบบฝึก ภาพกราฟิก เสียง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อ หรือนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ http://www.teachertube.com/  ท่านที่สนใจคลิกเข้าไปชมตามลิงค์นี้

Screen shot 2015-06-16 at 6.22.30 AM

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ Flipped Classroom

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped classroom เป็นแนวคิดของการใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยี มาช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นมาร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน และเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้มีความน่าสนใจและน่าจะเป็นแนวทางของการจัดการเรียนรู้ทั่วๆไปในอนาคต มาดูแนวคิด และขั้นตอนเบื้องต้นจากวิดีทัศน์นี้

Singapore’s 21st-Century Teaching Strategies

การจัดการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก การจัดการรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก็กลา่วถึงกันมานาน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เราทำได้ มาดูว่า ประเทศสิงค์โปร์มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งแนวคิดนี้กำลังขยายไปทั่วโลก เราเองต้องพร้อมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  Singapore’s 21st-Century Teaching Strategies (Education Everywhere Series)

การสอนเรื่อง ความเคารพ และ มารยาท ในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ประเทศญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพ มีหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของประชากรญี่ปุ่น มาดูกันว่า ประเทศญี่ปุ่นเขามีวิธีการปลูกฝังเรื่องของการเคารพและมารยาทกันอย่างไร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ต้นแบบการจัดการศึกษา มลฑลออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (สสค)

ประเทศคานาดา ประเทศที่มีความหลากหลายในหลายด้าน มีแนวคิดและกระบวนการในการจัดการศึกษาอย่างไร จึงเป็นประเทศแนวหน้าในด้านการจัดการศึกษา

ต้นแบบการจัดการศึกษา : เนเธอร์แลนด์ (สสค)

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเจริญในทุกๆด้าน เป็นประเทศที่อยู่แนวหน้าในทุกๆ ด้าน  มาดูกันว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาอย่างไร