ครูสร้างฅน ฅนสร้างชาติ

จากบางส่วนของการเสวนา ดูวิดีทัศน์นี้ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ การสร้างชุดความรู้ การเคารพในความคิด ความรู้จากการปฏิบัติ สร้างความรู้ที่เข้าใจตรงกันในองค์กร

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า (งานนำเสนอ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

งานนำเสนอของ ดร.เบญจลักษณ์ นำ้ฟ้า ในการประชุมชี้แจง ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม TOTเป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมสำหรับโรงเรียน สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

คิดยกกำลังสองกับแนวคิดลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

หลาหลายความคิดเกี่ยวกับลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ วันนี้ขอนำเสนอแนวคิดและแง่มุมหนึ่งจากรายการ “คิดยกกำลังสอง” การลอเวลาเรียนไม่ได้หมายความว่าเลิกเร็วขึ้น แต่เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น แะมีกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกทบทวน ทำให้การเรียนรู้มีคุณค่า ลึกซึ้ง มาหาคำตอบจากวิดีทัศน์นี้

อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่า Growth Mindset

IMG_0004

ในการจัดการเรียนรู้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนย่อมมองไปถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน และพยายามให้ผู้เรียนเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น แต่.. ผู้เรียนทุกคนจะไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไม่  อะไรเป็นอุปสรรค หรืออะไรที่เป็นแรงขับ ที่ทำให้ผู้เรียนก้าวไปสู่เป้าหมาย หรือท้อถอย… อยากจะให้ฟัง VDO การบรรยาย Mindset: Growth and Fixed “ความหมาย งานวิจัยที่สำคัญ และการพัฒนา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ว่าสิ่งที่ท่านได้บรรยายเหล่านี้ ท่านเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้หนึ่งที่เป็นตัวกำหนดหรือไม่ หรือท่านจะมีส่วนช่วยอย่างไร

ครูต้องการข้อมูลป้อนกลับที่แท้จริงจากการจัดการเรียนรู้

โดยบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งครูผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ และศึกษานิเทศ ้วนมีบทบาทในด้านการหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งได้แก่ ผลการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม การดำเนินการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ครูผู้สอนจะนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโยลีมีการพัฒนาขึ้น ครูผู้สอนก็สามารถที่จะสังเกตการสอนของตัวเอง และนำข้อบกพร่องต่างๆที่พบมาปรับปรุงและพัฒนาให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บิลเกต ได้ให้ทัศนะ และนำเสนอตัวอย่างไว้ดังวิดีทัศน์ด้านล่างนี้