ทำแบบฝึกคัดลายมือด้วยตนเอง

ทั้งผู้ปกครองและครูต่างก็เป็นสุขเมื่อเด็กนักเรียนสามารถเขียนหนังสือได้ การจัดทำหนังสือหรือแบบฝึกคัดลายมือสามารถทำเองได้ด้วยโปรแกรม อ่านเพิ่มเติม